The creative works of Christy Kintzel.

Boston Terrier icon

Illustrator
boston terrier icon

Campfire icon

Illustrator
campfire icon

Carrot icon

Illustrator
carrot icon

Coffee icon

Illustrator
coffee icon

Eagle icon

Illustrator
eagle icon

Kylo Ren icon

Illustrator
kylo ren icon

Mosquito icon

Illustrator
mosquito icon

Polaroid icon

Illustrator
polaroid icon

Tent icon

Illustrator
tent icon

WALL•E icon

Illustrator
wall-e icon

Winnebago icon

Illustrator
winnebago icon

Valentine’s Day flyer

Illustrator InDesign
valentine flyer